Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta Raportu Kwartalnego za IV Kwartał 2014r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-04-2015 12:04:49 | Kwartalny | EBI | 11/2015
Zarząd Assetus S.A.(dalej: "Emitent"; ?Spółka?) niniejszym informuje, że w Raporcie Kwartalnym za IV Kwartał 2014r. opublikowanym raportem nr 4/2015, w części dotyczącej opisu ?Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe? oraz ?Informacji Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności? pojawił się niepełny opis w zakresie płatności za nabyte udziały w Moderndach Sp. z o.o.
Treść raportu przed korektą:
?(?)Ponieważ nie wszyscy akcjonariusze skorzystali z możliwości zapisu na akcje nowej serii D w wykonaniu prawa poboru , Spółka mogła dodatkowo zaoferować część nieobjętych akcji serii D po cenie emisyjnej nowym inwestorom , dzięki czemu Spółka dokupiła kolejne 60 udziałów w kapitale zakładowym spółki Modern Dach Sp. z o.o. , dzięki czemu jej udział w kapitale zakładowym spółki Modern Dach Sp. z o.o. wzrósł z 53,6% do 77,6% ( Raport Bieżący nr 29/2014 z 03.11.2014r.). (?):
Treść raportu po korekcie:
?(?)Ponieważ nie wszyscy akcjonariusze skorzystali z możliwości zapisu na akcje nowej serii D w wykonaniu prawa poboru , Spółka mogła dodatkowo zaoferować część nieobjętych akcji serii D po cenie emisyjnej nowym inwestorom. Ponadto Spółka pozyskała kapitał obcy, co wraz z kapitałem pozyskanym z emisji akcji, pozwoliło na nabycie kolejnych 60 udziałów w kapitale zakładowym spółki Moderndach Sp. z o.o. , dzięki czemu jej udział w kapitale zakładowym spółki Moderndach Sp. z o.o. wzrósł z 53,6% do 77,6% ( Raport Bieżący nr 29/2014 z 03.11.2014r.). (?)?
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.
Poprawna treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport ASSETUS S.A. za IV Kwartał 2014 r.

9.1a Bilans - Aktywa za IV kwartał 2014r. (Jednostkowy)

9.1b Bilans - Pasywa z IV kwartał 2014r. (Jednostkowy)

9.2 Rachunek Zysków i Strat za IV kwartał 2014r. (Jednostkowy)

9.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym za IV kwartał 2014r. (Jednostkowy)

9.4 Rachunek przepływów pieniężnych za IV kwartał 2014r. (Jednostkowy)

9.5a Bilans - Aktywa za IV kwartał 2014r. (Skonsolidowany)

9.5b Bilans - Pasywa za IV kwartał 2014r. (Skonsolidowany)

9.6 Rachunek Zysków i Strat za IV kwartał 2014r. (Skonsolidowany)

9.7 Zestawienie zmian w kapitale własnym za IV kwartał 2014r. (Skonsolidowany)

9.8 Rachunek przepływów pieniężnych za IV kwartał 2014r. (Skonsolidowany)