Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna (PLAIRMK00017)

02-01-2014 18:57:02 | Bieżący | EBI | 1/2014
Zarząd spółki Air Market S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku kupna w dniu 20 grudnia 2013 r. akcji spółki Air Market S.A. zwiększył się jego udział w kapitale zakładowym oraz
w ogólnej liczbie głosów w spółce Air Market S.A.
Przed dokonaniem transakcji kupna DM IDMSA posiadał 218 334 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) sztuk akcji spółki Air Market S.A.
co stanowiło 10,51% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 218 334 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Air Market S.A co stanowiło 10,51% w ogólnej liczbie głosów
w spółce.
Aktualnie DM IDMSA posiada łącznie 683 400 (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) sztuk akcji spółki Air Market S.A. (w tym 104 271 sztuk akcji imiennych oraz 579 129 sztuk akcji na okaziciela), co stanowi 32,89% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 683 400 (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Air Market S.A co stanowi 32,89% w ogólnej liczbie głosów.
Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki Air Market S.A. oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Waldemar Wymiatał - Prezes Zarządu