Raporty Spółek ESPI/EBI

Planowane zmiany statutu Biomax Spółka Akcyjna Biomax Spółka Akcyjna (PLBOMAX00012)

09-01-2014 12:32:22 | Bieżący | EBI | 2/2014
Zarząd Biomax Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (,,Spółka", ,,Emitent") informuje, iż w związku z podjętą w dniu 10 lipca 2013 roku uchwałą zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej (Raport EBI nr 15/2013 z dnia 12.07.2013r.), planowana jest zmiana statutu Spółki.

W miejsce dotychczasowego brzmienia, paragraf 8 oraz 9 statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie:
§ 8.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.949.232,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 49.492.320 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem w całości.------------------------------------------------------------------------------------
§9.
Kapitał zakładowy składa się z:
1.Akcji na okaziciela serii A w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk oznaczonych od numeru 000001 do 1.000.000.
2.Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela .
3.Akcje obejmowane są w następujący sposób:
a/ Akcje serii A w ilości 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
b/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Arkadiusz Kaczyński,
c/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Bartoszewicz.
4.Akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 1.000.001 do 7.160.000.
5.Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6.Akcje obejmowane są w następujący sposób:
a/ Akcje serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7.Akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 7.160.001 do 40.160.000.
8.Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
9.Akcje obejmowane są w następujący sposób:
a/ Akcje serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk obejmuje Kronos Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
10. Akcje na okaziciela serii D w ilości 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 40.160.001 do 43.160.000.
11. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
12. Akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 43.160.001 do 44.560.000.
13.Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
14. Akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości 4.932.320 (słownie: cztery miliony
dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia) sztuk oznaczonych od
numeru 44.560.001 do 49.492.320.
15. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.Dotychczasowe brzmienie, paragrafu 8 oraz 9 statutu Spółki
§ 8.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.456.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 44.560.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem w całości.------------------------------------------------------------------------------------
§9.
Kapitał zakładowy składa się z:
1. Akcji na okaziciela serii A w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk oznaczonych od numeru 000001 do 1.000.000.
2. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela .
3. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
a/ Akcje serii A w ilości 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
b/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Arkadiusz Kaczyński,
c/ Akcje serii A w ilości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Bartoszewicz.
4.Akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 1.000.001 do 7.160.000.
5. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
a/ Akcje serii B w ilości 6.160.000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 7.160.001 do 40.160.000.
8.Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
9. Akcje obejmowane są w następujący sposób:
a/ Akcje serii C w ilości 33.000.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk obejmuje Kronos Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
10. Akcje na okaziciela serii D w ilości 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 40.160.001 do 43.160.000.
11. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
12. Akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 43.160.001 do 44.560.000.
13. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".  • Wojciech Samp - Prezes Zarządu