Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie 10 000 akcji MEW SA przez Członka Rady Nadzorczej MEW SA MEW Spółka Akcyjna (PLMEWSA00019)

10-01-2014 10:16:47 | Bieżący | EBI | 3/2014
W dniu 9 stycznia 2014 roku syndyk MEW SA w upadłości likwidacyjnej powziął informację, iż dnia 20 grudnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej MEW SA zbył 10 000 akcji MEW SA. Przed dokonaniem transakcji zbywający posiadał 350 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 13,88% kapitału zakładowego spółki. Po dokonaniu transakcji zbywający posiada 340 000 akcji, co daje prawo do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

  • Wiesław Ostrowski - syndyk