Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą PIK S.A. (PLPIK0000018)

17-01-2014 18:02:32 | Bieżący | ESPI | 1/2014
oRB_ASO: Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą

PAP
Data: 2014-01-17

Firma: PIK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-17
Skrócona nazwa emitenta
PIK S.A.
Temat
Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd PIK SA _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 17 stycznia 2014 roku otrzymał informację od Pana Pawła Żurowskiego - Prezesa Zarządu PIK SA o dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Spółki PIK SA. Zgodnie z otrzymaną informacją w dniu 16.01.2014 roku Prezes Zarządu dokonał transakcji sprzedaży 165000 akcji po cenie 2,20 zł za sztukę.

Łączna kwota wszystkich transakcji wyniosła 363000 zł. Transakcji dokonano poza rynkiem Newconnect. Przed wyżej wymienionymi transakcjami Paweł Żurowski posiadał 4500000 _cztery miliony pięćset tysięcy_ akcji spółki PIK SA stanowiących 81,79% wszystkich akcji oraz 81,79% głosów na walnym zgromadzeniu. Po wyżej wymienionej transakcji Pan Paweł Żurowski posiada 4335000 _ cztery miliony trzysta trzydzieści pięc tysięcy_ akcji spółki PIK stanowiących 78,79% wszystkich akcji oraz 78,79% głosów na walnym zgromadzeniu.

W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Paweł Żurowski nie wyklucza dalszego nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi _t.j. Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PIK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PIK S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-541 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Armii Krajowej 8b/6
_ulica_ _numer_
+48 71 79 80 390 +48 71 79 80 391
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
692249411 021441191
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-17 Paweł Żurowski Prezes Zarządu Paweł Żurowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PIK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PIK S.A.
Tytul Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą
Sektor
Kod 50-541
Miasto Wrocław
Ulica al. Armii Krajowej
Nr 8b/6
Tel. +48 71 79 80 390
Fax +48 71 79 80 391
e-mail
NIP 692249411
REGON 021441191
Data sporzadzenia 2014-01-17
Rok biezacy 2014
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.