Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy zastawu rejestrowego POLFA Spółka Akcyjna w upadłości układowej (PLBMMDC00014)

22-01-2014 15:08:06 | Bieżący | EBI | 4/2014
Zarząd Polfa S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2014r. została podpisana z Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna umowa zastawu rejestrowego na znaku towarowym "Polfa".


Umowa zastawu została podpisana w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających z emisji Obligacji serii D do łącznej kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł). Umowa zastawu wejdzie w życie w Dniu Przydziału Obligacji serii D.


Administratorem zastawu jest Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna.


Zarząd zastrzega możliwość dokonania zmiany przedmiotu zabezpieczenia, którego ostateczna forma zostanie określona w Warunkach Emisji Obligacji serii D.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Rafał Bednarczyk - Prezes Zarządu