Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

02-06-2015
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki powołała, na kolejną kadencję do 31 maja 2018 roku, do jej Zarządu Pana Dominika Majewskiego.

Pan Dominik Majewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finanse i Bankowość. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w branżach takich jak telekomunikacja, doradztwo, logistyka i farmacja. Pracował na stanowiskach specjalistycznych, jak również pełnił ważne role kierownicze. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. jako Menedżer Projektów, Menedżer Sprzedaży Krajowej i Dyrektor Operacyjny. Pełnił również funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w spółkach z o. o. Pracował w takich firmach jak P&O Trans European, Era GSM, Airtel Sp. z o.o., Długie Rozmowy S.A. i Allergan Inc, a do najważniejszych obszarów jego wiedzy eksperckiej należą zarządzanie operacyjne i doradztwo zarządcze.

Pan Dominik Majewski w okresie od 28 listopada 2013 do 31 maja 2015 roku był członkiem Zarządu NETWISE S.A. Poza tym nie pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcji zarządczych, ani nadzorczych w innych spółkach handlowych.

Pan Dominik Majewski nigdy nie był skazany za przestępstwo oszustwa, ani nie został w stosunku do niego wydany zakaz działania, jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Dominik Majewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Pan Dominik Majewski nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.
Pan Dominik Majewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu