Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (PLPCZ0000027)

29-01-2014 16:28:25 | Bieżący | EBI | 2/2014
Zarząd PCZ Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect w celu umorzenia lub obsługi programu motywacyjnego menedżerów, Emitent nabył 23.920 szt. (słownie dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji własnych na okaziciela. Transakcje kupna miały miejsce w dniu 29 stycznia br. na rynku NewConnect.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 11,00 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,00 zł. Nabyte akcje stanowią 0,0660% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 23.920 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0361% ogólnej liczby głosów.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiada obecnie 80.000 akcji własnych, co stanowi 0,2207% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,1207% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Stanisław Pachołek - Wiceprezes Zarządu