Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. informuje o udzieleniu przez KNF zgody na odkupywanie w ratach jednostek FIO DPK zarządzanemu przez spółkę zależną Copernicus Securities Spółka Akcyjna (PLCPRSC00012)

04-02-2014 15:36:26 | Bieżący | EBI | 8/2014
Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. pragnie poinformować, iż otrzymał informację o udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Copernicus Capital TFI S.A. w ratach w okresie od dnia 12 lutego 2014 roku do 14 sierpnia 2014 roku włącznie, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Agnieszka Kwaczyńska - Członek Zarządu
  • Monika Trzeciak - Członek Zarządu