Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

12-06-2015 18:44:53 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 czerwca 2015 r. podjęło uchwały o wyborze Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Sylwii Grzegorzewskiej, Anny Kowalskiej i Andrzeja Możyszek do Rady Nadzorczej Biogened S.A. na okres kadencji pięciu lat.
Treść podjętych uchwał została przekazana do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym EBI nr 8/2015. Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków organu nadzorującego Emitenta zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

CV Urszula Grzegorzewska

CV Sylwia Grzegorzewska

CV Anna Kowalska

CV Andrzej Możyszek