Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Tech Invest Group Spółka Akcyjna (PLPBLIA00012)

04-02-2014 18:16:45 | Bieżący | EBI | 7/2014
Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 04.02.2014 r. podpisany został aneks do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej pomiędzy Emitentem a Blue Tax Group S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2013 w dniu 27.08.2013 r.

Na podstawie przedmiotowego aneksu obowiązki określone w wyżej wymienionej umowie będą dotyczyć dodatkowo akcji serii F Emitenta, o których Spółka informowała między innymi raportem bieżącym nr 50/2013 z dnia 04.12.2013 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Robert Kostera - Prezes Zarządu