Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamknięcie subskrypcji akcji serii E ARTNEWS Spółka Akcyjna w upadłości (PLDAABH00013)

10-02-2014 06:43:51 | Bieżący | EBI | 11/2014
W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abbey House Group S. A. z dnia 5 lutego 2014 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informację związane z przeprowadzeniem emisji akcji na okaziciela serii E

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 lutego 2014. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lutego 2014 roku.

2. Data przydziału akcji:
6 lutego 2014 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 3 303 698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3 303 698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej 1,76 zł (jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Została podpisana jedna umowa objęcia akcji serii E z jednym podmiotem.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji.
Jeden podmiot.

9. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent):
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 15000 zł przy następującym podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 5000 zł netto
b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 10000 zł,
d) promocji oferty - 0 zł.
W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu