Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Netwise S.A. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

17-06-2015
Netwise S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dominika Majewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 2 lipca 2015 roku.

Pan Dominik Majewski poinformował, że jego rezygnacja podyktowana była ważnymi względami osobistymi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu