Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D Nanotel Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji (PLNANTL00019)

13-02-2014 12:37:17 | Bieżący | EBI | 12/2014
Zarząd Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (daje: "Emitent", "Spółka") informuje, iż dnia 13 lutego 2014 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) w wyniku emisji 120 000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 132 000 zł (sto trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na
1 320 000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Daniel Wojnarowicz - Prezes Zarządu