Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z audytorem. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

24-06-2015
Zarząd Assetus S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 marca 2015 r. dotyczącej wyboru biegłego rewidenta , do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Jednostkowego i Skonsolidowanego Spółki za 2014r. , wybrana została spółka Global Audit Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .
Global Audit Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3106.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu