Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie aktywów o istotnej wartości. A.P.N. Promise Spółka Akcyjna (PLAPNPS00017)

19-02-2014 16:35:55 | Bieżący | EBI | 8/2014
Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 r. zawarł transakcję poza Alternatywnym Systemem Obrotu (transakcja pakietowa), w wyniku której nabył 210 000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji spółki SEVENET S.A. stanowiących 3,15% w kapitale zakładowym SEVENET S.A. uprawniających do 210 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,15% głosów.

Przed w/w transakcją Spółka APN Promise S.A. posiadała 2 026 454 akcji SEVENET S.A. stanowiących 30,35% kapitału zakładowego i uprawniających do 30,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki SEVENET S.A.

Łącznie na dzień publikacji raportu APN Promise S.A. posiada 2 236 454 akcje SEVENET S.A. stanowiących 33,50% kapitału zakładowego, uprawniających do 2 236 454 głosów, co stanowi 33,50% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A..

SEVENET S.A. jest jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu ujednoliconych systemów komunikacyjnych dla organizacji, bazujących na technologii Cisco Systems - jednego z największych światowych dostawców tego typu rozwiązań. Oferta SEVENET S.A. obejmuje usługi z zakresu Borderless Network, związane z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP).

Nabycie akcji SEVENET S.A. stanowi inwestycję kapitałową.
Zarząd APN Promise S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę SEVENET S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu

Podstaw prawna:
§3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu