Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

01-07-2015

Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 czerwca 2015 roku podjęło uchwały o treści zawartej w załączniku niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise S.A. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie_30.06.2015