Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

01-07-2015
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. została podjęta uchwała nr 14 na podstawie której powołano Pana Mariusza Kozieła do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

Pan Mariusz Kozieł jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Mariusz posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania zespołami zadaniowymi w złożonych projektach.

Pan Mariusz Kozieł nie pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcji zarządczych ani nadzorczych w innych spółkach handlowych.

Pan Mariusz Kozieł nigdy nie był skazany za przestępstwo oszustwa, ani nie został w stosunku do niego wydany zakaz działania, jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Mariusz Kozieł nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.

Pan Mariusz Kozieł nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.

Pan Mariusz Kozieł nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu