Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa Zarządu NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

03-07-2015
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Netwise S.A. powołała Panią Justynę Zygadło do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Pani Justyna Zygadło jest związana ze Spółką od 2011 roku. W ramach zawodowych obowiązków była odpowiedzialna za kontroling finansowy w Spółce, obszar administracji oraz zasoby ludzkie. W 2013 roku była odpowiedzialna za przygotowanie Spółki do debiutu na rynku Newconnect.

Pani Justyna Zygadło posiada wykształcenie z zakresu psychologii przedsiębiorczości i zarządzania, które zdobyła w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Pani Justyna Zygadło nie pełniła w okresie ostatnich 3 lat funkcji zarządczych ani nadzorczych w innych spółkach handlowych.

Pani Justyna Zygadło nigdy nie była skazana za przestępstwo oszustwa ani nie został w stosunku do niej wydany zakaz działania, jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Justyna Zygadło nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.

Pani Justyna Zygadło nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.

Pani Justyna Zygadło nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu