Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytowej NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

17-07-2015
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 lipca 2015 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy).

Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR1M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu