Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego BRIJU Spółka Akcyjna (PLBRIJU00010)

07-03-2014 14:54:10 | Bieżący | EBI | 3/2014
Zarząd Briju S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2014 roku podjął decyzję o odwołaniu planowanej emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego, o której informował raportem bieżącym nr 11/2013 z dnia 31 października 2013 roku. Na decyzję o odwołaniu oferty wpływ miała niekorzystna sytuacja rynkowa.
Obecnie, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitent będzie się ubiegał o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Jednocześnie, Emitent informuje, że na podstawie Statutu Emitenta Zarząd Emitenta jest uprawniony do podwyższenia kapitału Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 597.826 zł, zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Emitenta z 17 czerwca 2013 roku zmieniająca treść Statutu Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013 z 18 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Tomasz Piotrowski - Wiceprezes Zarządu