Raporty Spółek ESPI/EBI

wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SCG SA za 2013 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

14-03-2014 13:18:19 | Bieżący | EBI | 8/2014
Zarząd Spółki Silva Capital Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 marca 1014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §11 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 5/1/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Wybranym biegłym rewidentem jest Strategia Audit. z o.o z siedzibą w Warszawie przy u. Wiejskiej 12A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr. 3246.
Zakres prac Strategia Audit. z o.o obejmuje badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2013-31.12.2013 zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz sporządzenie raportu z badania sprawozdania finansowego.


Podstawa prawna:

§ 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect.

  • Krzysztof Wantoła - Prezes Zarządu