Raporty Spółek ESPI/EBI

Udzielenie poręczenia przez Emitenta. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

31-07-2015

Zarząd Assetus S.A. (''Emitent'') niniejszym informuje , iż w dniu wczorajszym tj. 30.07.2015r. Emitent udzielił poręczenia swojej Spółce zależnej tj. Moderndach Sp. z o.o. , do kwoty 900.000 zł. Udzielenie ww poręczenia było związane z podpisaniem w dniu wczorajszym tj. 30.07.2015r. aneksu do umowy kredytowej przez Spółkę Moderndach Sp. z o.o. dotyczącego udzielonego kredytu obrotowego na kwotę 700.000 zł. (Raport Bieżący nr 5/2015 z dnia 27.03.2015r.) , który Spółka zależna Moderndach Sp. z o.o. planuje spłacić w całości do końca 2015r.
Pozyskane finansowanie przez Spółkę Moderndach Sp. z o.o. , w ramach ww kredytu obrotowego w wysokości 700.000 zł. , było przeznaczone na środki obrotowe związane ze wzrostem obrotów spółki Modern Dach Sp. z o.o. , jak również na realizację nowych kontraktów w 2015r.

Podstawa prawna:
& 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect''.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu