Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Assetus S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

31-07-2015
W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały 09/07/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E , z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii E nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) , oraz zmiany Statutu Spółki , podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji akcji serii E nastąpiło w dniu 31.07.2015 r.. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31.07.2015 r. wraz z podpisaniem umowy objęcia akcji, w której wyczerpana została przewidziana uchwałą ZWZ Spółki Assetus S.A. z dnia 30.07.2015r. pula akcji serii E.

2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie jednej Umowy Objęcia Akcji zawartej w dniu 31.07.2015 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała 900.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy ) każda akcja.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 900.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda akcja.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w
poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 (jednemu) inwestorowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji.
W związku z okolicznością, iż oferta akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent podaje, iż Umowa Objęcia Akcji została zawarta z 1 (jednym) inwestorem w dniu 31.07.2015 r.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach
wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które
objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub
sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego,
w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla
każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu
informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z
metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w
sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 1.800 zł. przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 1.800 zł ,
b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
c) promocji oferty - 0 zł.
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii G tj. kwota 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu