Raporty Spółek ESPI/EBI

Znacząca spłata zobowiązań przez Emitenta . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

31-07-2015
Zarząd Assetus S.A. (''Emitent'') niniejszym informuje , iż w związku z podjętą uchwałą przez ZWZ Spółki Assetus S.A. w dniu 30.07.2015r. (Raport Bieżący nr 18/2015 z dnia 30.07.2015r.) ,o podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę 360.000 zł , w ramach nowej emisji akcji serii E w liczbie 900.000 sztuk po cenie emisyjnej 1 zł. za 1 nową akcję serii E , oraz w związku z wyrażeniem zgody przez kluczowego akcjonariusza na konwersję zarówno pożyczek udzielonych przez niego spółce Assetus S.A. gotówką , jak i wpłat gotówkowych na podniesienie kapitału zakładowego Assetus S.A. , Emitent dokonał w dniu dzisiejszym tj. 31.07.2015r. konwersji warunkowej swoich ww zobowiązań względem kluczowego akcjonariusza na kwotę 900.000 zł. , poprzez emisję akcji nowej serii E , o wartości emisyjnej w wysokości 900.000 zł. Jedynym warunkiem ww konwersji zobowiązań Emitenta wobec kluczowego akcjonariusza , na akcje nowej serii E , o wartości emisyjnej 900.000 zł. jest rejestracja ww emisji w KRS . Dzięki ww konwersji , zobowiązania Emitenta zmniejszą się o kwotę 900.000 zł. , przy jednoczesnym wzroście kapitałów własnych Emitenta .

Podstawa prawna:
& 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect''.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu