Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-06-2010
Spółka ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 29 czerwca 2010 roku została podjęta przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwała nr 609/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B Spółki ASSETUS S.A o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu