Raporty Spółek ESPI/EBI

Ustanowienie zastawu na akcjach Emitenta InfoScope Spółka Akcyjna (PLIFSCP00014)

25-03-2014 22:00:11 | Bieżący | EBI | 18/2014
Zarząd spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu EBI nr 17/2014 informuje, iż wiodący akcjonariusze Emitenta - Pan Sławomir Lewandowski - Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Pan Marcin Giedroyć, posiadający po 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta każdy, ustanowili zastaw na posiadanych przez siebie akcjach Emitenta, celem zabezpieczenia umowy linii kredytowej z Toyota Bank Polska S.A. , o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 17/2014. Każdy z ww. akcjonariuszy ustanowił zastaw na 250.000 posiadanych przez siebie akcjach Emitenta. Ustanowienie zastawu umożliwiło zawarcie ww. umowy linii kredytowej z Toyota Bank Polska S.A.
W celu umożliwienia ustanowienia zastawu, Spółka podpisała z ww. akcjonariuszami aneksy do umów o ograniczeniu zbywalności akcji, o których Emitent informował Dokumentem Informacyjnym z dnia 24 maja 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Janusz Mieloszyk - Prezes Zarządu
  • Sławomir Lewandowski - Wiceprezes Zarządu