Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie udziałów w spółce Getbol Sp. z o.o. MBF Group Spółka Akcyjna (PLMBFCR00018)

26-03-2014 14:10:58 | Bieżący | EBI | 35/2014
Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2014 r. Emitent dokonał kupna 2.600 (dwa tysiące sześćset) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, spółki pod firmą Getbol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę w wysokości 481.000,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) zł. Kupione udziały stanowią 26,00% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników nabywanej spółki.

Getbol to dyscyplina oparta na grze w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu zostały opracowane w latach 90. XX wieku, a zasady gry opracowano i opatentowano w 2002 roku. Zaliczany jest do grona najmłodszych na świecie dyscyplin sportowych. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące zawodników i 21 klubów uprawiających Getbol. Firma Getbol Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa do dysponowania nazwą oraz prawami autorskimi do dyscypliny. Ponadto oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym produkcji TV (więcej o projekcie: www.getbol.com).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dokonana transakcja stanowi realizację strategii polegającej na konsekwentnym rozwoju działalności, tj. budowie Grupy Kapitałowej Mobile Factory, co w efekcie ma wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Ⓛ

  • Katarzyna Czub - Członek Zarządu