Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za rok obrotowy 2013 PRO-LOG Spółka akcyjna (PLPROLG00013)

02-04-2014 08:50:37 | Roczny | EBI | 8/2014
Zarząd PRO-LOG S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy - raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2013.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Jarmiński - Prezes Zarządu


Załączniki:

PRO-LOG_Raport-roczny-2013

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku 2013

Załącznik Nr 3 Opinia Biegłego Rewidenta