Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A. Robinson Europe Spółka Akcyjna (PLRBSNE00015)

10-04-2014 11:40:00 | Bieżący | EBI | 9/2014
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 09 kwietnia 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 09 kwietnia 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 200 (słownie: dwieście) sztuk akcji Spółki po średniej cenie 6,04 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,013% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Emitent informuje, że łączna liczba akcji własnych nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ROBINSON EUROPE S.A. to 14 047 (słownie: czternaście tysięcy czterdzieści siedem) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,898 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,898 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena nabytych akcji wynosi 6,67 złotych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Busz - Członek Zarządu