Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytu obrotowego przez BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

28-08-2015 17:15:57 | Bieżący | EBI | 11/2015
Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 28 sierpnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o kredyt obrotowy nr K01081/15. Suma udzielonego kredytu wynosi 5.000.000 złotych przy oprocentowaniu rocznym. Termin płatności odsetek przypada na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od września 2015 r. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada na dzień 30 września 2019 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: ustanowiona już w lipcu 2012 r. na rzecz tego samego wierzyciela hipoteka umowna łączna na nieruchomościach i użytkowaniu wieczystym gruntu należących do Emitenta, zastaw rejestrowy na zapasach, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości Emitenta, weksel in blanco oraz oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 k.p.c. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Emitenta najpóźniej w dniu 21 września 2015 r. Emitent przeznaczy środki pochodzące z kredytu na spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent