Raporty Spółek ESPI/EBI

Dokonanie wcześniejszego wykupu i umorzenie obligacji BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

22-09-2015 14:19:44 | Bieżący | EBI | 13/2015
"Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 września 2015 r. za pośrednictwem Agenta Emisji ? Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie dokonał wykupu wszystkich 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk niezabezpieczonych, kuponowych obligacji na okaziciela serii BGD200916OO01 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20 września 2013 r. O emisji obligacji tej serii Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 30/2013. Z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji Emitent wypłacił w dniu 21 września 2015 r. obligatariuszom za pośrednictwem Agenta Emisji ? Alior Bank S.A. łącznie kwotę 5.218.800 złotych. Na skutek dokonanego wykupu wszystkie obligacje Emitenta serii BGD200916OO01 zostały umorzone.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent