Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy faktoringu BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

16-10-2015 16:02:51 | Bieżący | EBI | 14/2015
Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 października 2015 r. zawarł z ?Coface Poland Factoring? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę faktoringową nr 1418/2015. Zgodnie z treścią tej umowy, faktor przyznał Emitentowi limit kredytowy dla cedowanych na faktora wierzytelności do kwoty 8.000.000 złotych. Zabezpieczenie roszczeń faktora stanowi weksel in blanco wystawiony przez Emitenta oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nr 704191 zawartej przez Emitenta z ?TU Euler Hermes? S.A. Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu