Raporty Spółek ESPI/EBI

Dokonanie całkowitego wykupu Obligacji serii A EUROCENT Spółka Akcyjna (PLERCNT00011)

13-05-2014 17:32:28 | Bieżący | EBI | 15/2014
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku, Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2014 roku Emitent dokonał całkowitego wykupu Obligacji serii A, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00037. Wykupem zostało objęte 1615 sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda.

Na dzień wcześniejszego wykupu każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii A kwotę stanowiącą sumę jej wartości nominalnej w wysokości 1000,00 złotych i naliczonych odsetek za okres odsetkowy kończący się w dniu 13 maja 2014 r. Wykup Obligacji serii A przeprowadzony został zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Grzegorz Kolawa - Prezes Zarządu