Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakup dwóch portfeli wierzytelności o wartości łącznej 389 033,48 zł. Kancelaria Medius Spółka Akcyjna (PLMDIUS00018)

16-05-2014 16:40:13 | Bieżący | EBI | 19/2014

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku otrzymała podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką z działająca na rynku finansowym w zakresie udzielania mikropożyczek. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył dwa portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej łącznie 389 033,48 złotych w stosunku do ponad 367 dłużników.

1. Portfel nr 1 o wartości 218 254,46 zł., względem 217 dłużników
2. Portfel nr 2 o wartości 170 779,02 zł., względem 150 dłużników

Zawarcie niniejszych umów stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfeli wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta

Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu