Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A. HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013)

27-05-2014 15:02:58 | Bieżący | ESPI | 1/2014
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.

PAP
Data: 2014-05-27

Firma: HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • HURTIMEX_-_Projekty_Uchwal_WZA_2014.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • HURTIMEX-WZA_2014_Formularze_-_Pelnomocnik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • HURTIMEX-WZA_2014_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • HURTIMEX-WZA_2014_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_WZA_Hurtimex_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_Hurtimex_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-05-27
  Skrócona nazwa emitenta
  HURTIMEX S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  OGŁOSZENIE
  O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

  Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej _"Spółka"_ z siedzibą w Łodzi _90-640_, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 24 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata _subskrypcja prywatna_, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach.
  Załączniki
  Plik Opis
  HURTIMEX_-_Projekty_Uchwal_WZA_2014.pdf
  HURTIMEX-WZA_2014_Formularze_-_Pelnomocnik.pdf
  HURTIMEX-WZA_2014_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
  HURTIMEX-WZA_2014_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
  Regulamin_WZA_Hurtimex_S.A..pdf
  Statut_Hurtimex_S.A..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  HURTIMEX S.A. Lekki _lek_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  90-640 Łódź
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
  _ulica_ _numer_
  _42_ 639 15 61 _42_ 639 15 77, _42_ 637 24 47
  _telefon_ _fax_
  finanse@hurtimex.com.pl www.hurtimex.com.pl
  _e-mail_ _www_
  729 011 06 62 004334784
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta HURTIMEX S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.
  Sektor Lekki (lek)
  Kod 90-640
  Miasto Łódź
  Ulica 28 Płk. Strzelców Kaniowskich
  Nr 42
  Tel. (42) 639 15 61
  Fax (42) 639 15 77, (42) 637 24 47
  e-mail finanse@hurtimex.com.pl
  NIP 729 011 06 62
  REGON 004334784
  Data sporzadzenia 2014-05-27
  Rok biezacy 2014
  Numer 1
  adres www www.hurtimex.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.