Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych) - Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Catalyst ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

25-11-2015
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi, przesyła informację do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych) z siedzibą w Kielcach.
Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 3) i pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami, tj.:

- świadczenie usług bieżącego doradztwa w związku z obrotem instrumentami finansowymi Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu,
- współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych, określonych w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków,
- pomoc w prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego, które obowiązują w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony zobowiązały się nie rozwiązywać umowy w okresie pierwszych dwunastu miesięcy jej obowiązywania.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu