Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C oraz akcji serii D spółki Assetus S.A.. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

04-12-2015
Zarząd Assetus SA z siedzibą w Łodzi (?Spółka?) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałą nr 1231/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, spółki Assetus SA postanowił określić dzień 11 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania:
1) 780.586 (siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu) akcji serii C, oznaczonych kodem ?PLASSTS00079?, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 grudnia 2015 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem ?PLASSTS00012?,
2) 1.218.301 (jednego miliona dwustu osiemnastu tysięcy trzystu jeden) akcji serii D, pod warunkiem dokonania w dniu 11 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem ?PLASSTS00012?;
3) notować akcje, o których mowa w 1) i 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?ASSETUS? i oznaczeniem ?ASS?.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu