Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

15-12-2015
Zarząd Assetus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości , że w dniu wczorajszym otrzymał informację o rejestracji w dniu 30.11.2015r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), wynikający z emisji 900.000 szt. (słownie: dziewięciuset tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści gorszy) każda.
Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji, kapitał zakładowy Assetus S.A. wynosi 2.059.554,80 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.148.887 szt. (słownie: pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu