Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy na sprzedaż, dostawę i uruchomienie elementów systemu sterowania oświetleniem APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-06-2014 16:39:49 | Bieżący | EBI | 13/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa na sprzedaż, dostawę i uruchomienie elementów systemu sterowania oświetleniem z dnia 30 maja 2014 r. zawarta pomiędzy APANET Green System sp. z o.o. (?Spółka Zależna?) a podwykonawcą realizującym zadanie budowy autostrady (?Klient?).

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, dostawa oraz uruchomienie elementów systemu sterowania oświetleniem na autostradzie A4, odcinek Tarnów ? Dębica. Wartość przedmiotu umowy wynosi 282 tys. zł netto, przy czym Zarząd Spółki realizuje dodatkowe zlecenia, w wyniku których wartość przedmiotu niniejszej umowy ulega zwiększeniu. Realizacja niniejszej umowy planowana jest w III kwartale 2014 r.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju APANET S.A., której głównym założeniem jest znaczące zwiększenie sprzedaży w kraju oraz zagranicą.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, szacowana wartość przychodów Emitenta wynikająca z przedmiotowej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu