Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie NWZA spółki ASSETUS S.A. na 27.08.2010 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-07-2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2010 roku

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 00003 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 27 sierpnia 2010 roku na godzinę 11:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej 48,

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

NWZA Assetus S.A. 27.08.2010