Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje o zmianie stanu posiadania GOLDWYN CAPITAL S.A. (PLBABY000016)

05-06-2014 20:39:06 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB_ASO: Informacje o zmianie stanu posiadania

PAP
Data: 2014-06-05

Firma: GOLDWYN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2014-06-05
Skrócona nazwa emitenta
GOLDWYN CAPITAL S.A.
Temat
Informacje o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Goldwyn Capital S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 roku powzioł informację od Goldwyn Limited, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U 2005 nr 1539 z późn. zm._, zawiadomiła, o dokonaniu następujących transakcji na akcjach Goldwyn Capital S.A.:
1. transakcje dokonane podczas sesji na rynku NewConnect przed scaleniem akcji:
1/ 30 października 2013 roku - sprzedaż 467.790 akcji;
2/ 18 lutego 2014 roku - sprzedaż 110.714 akcji;
3/ 26 marca 2014 roku - kupno 168.919 akcji;
4/ 8 kwietnia 2014 roku - sprzedaż 5.000 akcji;
2. transakcje dokonane podczas sesji na rynku NewConnect po scaleniu akcji:
1/ 29 kwietnia 2014 roku - kupno 10 akcji:
2/ 16 maja 2014 roku - sprzedaż 830 akcji;
3/ 23 maja 2014 roku - sprzedaż 15.923 akcji;
4/ 30 maja 2014 roku - sprzedaż 9.171 akcji;
3. transakcje dokonane na podstawie umów cywilno-prawnych:
1/ 3 czerwca 2014 roku - sprzedaż 587.817 akcji:
W związku z powyższym Goldwyn Limited poinformował, iż:
Przed dokonaniem powyższych transakcji spółka Goldwyn Limited posiadała 1.948.007 akcji Spółki, reprezentujących 50,40% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 50,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu powyższych transakcji spółka Goldwyn Limited posiada 1.317.000 akcji Spółki, reprezentujących 34,08% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 34,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Informuję, że nie istnieją podmioty zależne od Goldwyn Limited posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawiadamijący informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Goldwyn Capital S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GOLDWYN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GOLDWYN CAPITAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-867 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jana Pawła II 27
_ulica_ _numer_
+48 22 101 09 27 +48 101 09 28
_telefon_ _fax_
goldwyncapital@goldwyncapital.pl www.goldwyncapital.pl
_e-mail_ _www_
951-230-41-79 142240369
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-05 Krzysztof Konopka Prezes Zarządu Krzysztof Konopka


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GOLDWYN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GOLDWYN CAPITAL S.A.
Tytul Informacje o zmianie stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-867
Miasto Warszawa
Ulica Jana Pawła II
Nr 27
Tel. +48 22 101 09 27
Fax +48 101 09 28
e-mail goldwyncapital@goldwyncapital.pl
NIP 951-230-41-79
REGON 142240369
Data sporzadzenia 2014-06-05
Rok biezacy 2013
Numer 4
adres www www.goldwyncapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.