Raporty Spółek ESPI/EBI

Wezwanie na zapisywanie się do sprzedaży akcji Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK Społka Akcyjna (PLDRKPK00010)

06-06-2014 08:04:11 | Bieżący | EBI | 16/2014
Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych ?DRUK-PAK? S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspiańskiego 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164859 (?Spółka?), informuje, że otrzymał od Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Jabłowskiej 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358550 (?Akomex?), oświadczenie dotyczące ogłoszenia nieodwołalnego i publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w celu nabycia tychże akcji przez Akomex.
Cena za jedną akcję spółki została ustalona na 24,95 PLN (dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).
Podmiotem pośredniczącym w Zaproszeniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy ? KRS, pod numerem KRS 48901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495, kapitał zakładowy 23.640.000,00 zł w pełni wpłacony (?Dom Maklerski?).
Oferty sprzedaży Akcji w wyniku Zaproszenia przyjmowane będą przez 5 dni roboczych od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia 13 czerwca 2014 r. włącznie, w Punktach Przyjmowania Zapisów (szczegółowo określonych w Wezwaniu) w godzinach ich pracy. Termin przyjmowania oferty sprzedaży Akcji nie ulegnie wydłużeniu ani skróceniu.
Akomex zamierza nabyć nie mniej niż 3.473.450 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji Druk-Pak, uprawniających do wykonywania 3.473.450 (słownie: trzech milionów czterystu siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z tym minimalna liczba akcji objętych ofertami sprzedaży, po której osiągnięciu Akomex zobowiązuje się nabyć te akcje wynosi 3.473.450 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, uprawniających do wykonywania 3.473.450 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Wezwanie do sprzedaży akcji zostało ogłoszone w wykonaniu Umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki zawartej pomiędzy Akomex a Penton V Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, o której to umowie Spółka informowała w dniu 14 lutego 2014 roku w raporcie bieżącym nr 3/2014.

Do niniejszego raportu załączona jest treść otrzymanego wezwania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Kruczek - Prokurent


Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji _Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A.