Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A. Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna (PLWDKAN00016)

06-06-2014 15:05:30 | Bieżący | EBI | 15/2014
Zarząd WODKAN SA podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ WODKAN SA, które odbyło się w dniu 30.05.2014r.:

1. HOLDIKOM S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1.672.663 akcje zwykłe na okaziciela i 1.672.663 głosy na ZWZ WODKAN SA,
co stanowi:
­ 36,02% ich udziału w liczbie głosów na ZWZ
­ 32,68% ich udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa
1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela i 1.509.090 głosów na ZWZ WODKAN SA,
co stanowi:
­ 32,50% ich udziału w liczbie głosów na ZWZ
­ 29,48% ich udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1.294.347 akcji zwykłych na okaziciela i 1.294.347 głosów na ZWZ WODKAN SA,
co stanowi:
­ 27,87% ich udziału w liczbie głosów na ZWZ
­ 25,29% ich udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  • Jacek Nasiadek - Prezes Zarządu
  • Małgorzata Torz-Franka - Członek Zarządu