Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 04.07.2014 r. Call Center Tools Spółka Akcyjna (PLCCTLS00017)

06-06-2014 20:46:13 | Bieżący | EBI | 21/2014
Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwana dalej również ?Spółką?), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402? §1 oraz art. 402? k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również ?Zgromadzeniem? lub ?ZWZ?) na dzień 4 lipca 2014 roku, na godzinę 15:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie (dalej jako: ?ZWZ? lub ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie?).

W załączeniu:
-pełna treść ogłoszenia,
-projekty uchwał,
-wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników,
-Projekt Tekstu jednolitego Statutu Spółki,
-Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej,
-Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

  • Anna Kosiorek-Czajka - Członek Zarządu


Załączniki:

CCT - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2014-06-06

CCT - Projekty uchwał na ZWZ z dnia 2014-06-06

CCT - Wzór formularza pełnonocnictwa 2014-06-06

CCT - Jednolity tekst Statutu Spółki - projekt 2014-06-06

CCT - Regulamin Rady Nadzorczej - projekt 2014-06-06

CCT - Regulamin Walnego Zgromadzenia - projekt 2014-06-06