Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

19-01-2016 14:20:29 | Bieżący | EBI | 4/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 stycznia 2016 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy Wieloproduktowej zawartej dnia 18 marca 2015 roku z ING Bank Śląski S.A. (Bank), o której podpisaniu informowała w raporcie 4/2015 EBI dnia 18.03.2015 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu do Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego Limitu Kredytowego w maksymalnej wysokości do 4,5 mln złotych, w tym:
1. Sublimit kredytowy do wykorzystania w formie kredytu obrotowego w rachunku bankowym w kwocie do 500 tys. zł,
2. Sublimit kredytowy do wykorzystania w drodze transakcji dyskontowej w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w kwocie do 500 tys. zł,
3. Sublimit na inne usługi tj. gwarancje bankowe udzielone w EUR i PLN w kwocie do 3,50 mln zł,
na okres do 07.10.2018r.
Zabezpieczenia ww. kredytu to m.in.:
1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 6,75 mln zł.
2. Kaucja w wysokości 541.205,35 EUR.
3. Hipoteka łączna umowna w wysokości 4 mln zł na nieruchomości położonej w Świętochłowicach objętych KW KA1C/00046675/0 i KA1C/00046675/7.
4. Cesja wierzytelności z umów pożyczek o kwocie przekraczającej 50 tys. zł.
5. Cesja wierzytelności z kontraktów o łącznej wartości minimum 120% kwoty uruchomionego sublimitu kredytowego w drodze Transakcji Dyskontowej Odwrotnej.

Warunkiem udostępnienia przez Bank Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej jest ustanowienie ww. zabezpieczeń.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie przez jej wartość progu 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu