Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji przez członka Zarządu QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)

17-02-2010 17:01:41 | Bieżący | ESPI | 3/2010
oRB_ASO: Zbycie akcji przez członka Zarządu

PAP
Data: 2010-02-17

Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2010
Data sporządzenia: 2010-02-17
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zbycie akcji przez członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Quercus TFI S.A informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 lutego
2010 r. od członka Zarządu Quercus TFI S.A., sporządzonego w Warszawie, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o niżej wymienionych transakcjach zbycia akcji dokonanych przez członka Zarządu.

Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Pan Sebastian Buczek, dokonał sprzedaży łącznie 42923 akcji Quercus TFI S.A. na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach następujących transakcji:
1. 11 lutego 2010 r. – 38 497 akcji po 1,76 zł każda akcja,
2. 12 lutego 2010 r. – 4 426 akcji po 1,70 zł każda akcja.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
_pełna nazwa emitenta_
QUERCUS TFI S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-400 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
NOWY ŚWIAT 6/12
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-02-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2010-02-17 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Symbol Emitenta QUERCUS TFI S.A.
Tytul Zbycie akcji przez członka Zarządu
Sektor
Kod 00-400
Miasto WARSZAWA
Ulica NOWY ŚWIAT
Nr 6/12
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2010-02-17
Rok biezacy 2010
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.