Raporty Spółek ESPI/EBI

Naruszenie obowiązków informacyjnych ? Dobre Praktyki spółek NewConnect Precious Metals Investments Spółka Akcyjna (PLLGLSR00013)

13-06-2014 18:07:04 | Bieżący | EBI | 48/2014
Zarząd Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach (?Spółka?), informuje, że Spółka naruszyła obowiązki informacyjne w zakresie:

- nieopublikowanie w terminie 24 h od powzięcia wiadomości informacji, o nałożeniu uchwałą Zarządu GPW S.A. na Spółkę obowiązku uzupełnienia analizy sytuacji gospodarczej oraz perspektyw dalszego działania, otrzymanej od System Capital Sp. z o.o.;

- nieopublikowaniu raportu dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do opublikowania zwołania którego Zarząd zobowiązał się wobec akcjonariuszy i Dyrektor Działu Rynku Kasowego, na dzień 12 czerwiec 2014 roku tj. niezwłocznie po publikacji raportu okresowego za rok 2013;

- umieszczenia w raporcie bieżącym nr 23/2014 korygowanym raportem nr 34/2014 informacji, że publikowana analiza nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa;

Zarząd informuje, że w obliczu licznych naruszeń obowiązków informacyjnych podjął stosowne kroki formalno ? prawne, które zaowocują w przyszłości prawidłowym wykonywaniem obowiązków informacyjnych. O podjętych działaniach mówi raport bieżący 43/2014. Wyjaśni też Dyrektorowi Działu Rynku Kasowego przyczyny niezwołania ZWZ w dniu 12 czerwca 2014 roku;

Dodatkowo w dniu dzisiejszym Zarząd zwróci się do organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu z wnioskiem, o nałożenie na Spółkę kary regulaminowej, o której mowa §17c ust. 1 w formie kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł. Dobrowolny wniosek o nałożenie kary jest następstwem nieprawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i naruszaniu zasad obowiązujących w ASO. W przypadku przychylenia się GPW S.A. do wniosku Spółki, zamierza ona wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na konto wybranej organizacji pożytku publicznego w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego decyzja o jej nałożeniu podlegnie wykonaniu. Spółka też jednoznacznie wskaże, że od nałożonej kary regulaminowej nie będzie się odwoływać.Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. ?Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect?

  • Grzegorz Stępniewski - Wiceprezes Zarządu