Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie udziałów Spółki Korporacja "Capital" Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje ABS Investment Spółka Akcyjna (PLABSIN00012)

17-06-2014 21:34:02 | Bieżący | EBI | 65/2014
Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 r. zawarł z osobą fizyczną umowę zbycia 30 udziałów spółki Korporacja "Capital" Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Zbyte udziały stanowią 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki Korporacja "Capital" Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje. Aktualnie Spółka pozostaje właścicielem 10% udziałów.

Strony ustaliły cenę umowną zbycia udziałów na łączną kwotę 285.000,00 zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić do dnia 30 listopada 2014 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dokonana transakcja przekracza 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych oraz z uwagi na to, że Korporacja "Capital" Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje do momentu zawarcia umowy zbycia 60 udziałów w dniu 30 sierpnia 2013 roku była spółką zależną od Emitenta, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna raportu: §3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ".

  • Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu