Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja w sprawie nieprawomocnego wyroku o zapłatę kwoty 414.000 zł z powództwa GPPI S.A. przeciwko Z.D. Mewa S.A. GPPI Spółka Akcyjna (PLGPPIK00011)

25-02-2010 13:12:39 | Bieżący | EBI | 8/2010
Zarząd GPPI S.A. informuje, iż dnia 24 lutego 2010 roku otrzymał odpis nieprawomocnego wyroku w sprawie z powództwa GPPI S.A. przeciwko Z.D. Mewa S.A. o zapłatę kwoty 414.000 zł tytułem ceny nabycia obligacji serii A2 wyemitowanych przez GPPI S.A. i objętych przez Z.D. Mewa S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od Z.D. Mewa S.A. na rzecz GPPI S.A. kwotę 414.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 października 2009 roku do dnia zapłaty oraz zasądził od Z.D. Mewa S.A. na rzecz GPPI S.A. kwotę 27.917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Karol Potempa - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Nowak - Wiceprezes Zarządu