Raporty Spółek ESPI/EBI

BIOGENED SA Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

23-02-2016 16:43:21 | Bieżący | EBI | 3/2016
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-REJ.KRS/1908/16/207 dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22.563.190,00 złotych. Został on pokryty wkładami pieniężnymi i aportem. Wartość nominalna akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny to 2.000.000 złotych. Łączna liczba akcji wszystkich emisji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 2.256.319 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja. Akcje dzielą się obecnie na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 000001 do numeru 400000 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 000001 do numeru 400000. Akcje serii G i H nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Aktualna struktura i wysokość akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zrządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

akcjonariat