Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego w KRS INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

17-03-2016 16:47:24 | Bieżący | EBI | 10/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 marca 2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 425.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł, będącego wynikiem emisji 150.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł oraz wpis dotyczący zmiany struktury kapitału zakładowego w związku z podziałem akcji serii D na dwie serie.

Po rejestracji emisji serii F i zmianie struktury kapitał zakładowy Emitenta wynosi 440.000,00 zł i dzieli się na:
a) 2.510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b) 440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d) 449.200 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e) 150.800 akcji i zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
f) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
g) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

uprawniających łącznie do 6.910.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu