Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytu z bankiem BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

22-03-2016 14:53:07 | Bieżący | EBI | 7/2016
BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 21 marca 2016 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu obrotowego nr K/00223/16, na podstawie której Emitent otrzymał kredyt w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) przeznaczony na refinansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne poniesione w 2015 r. Wspomniany kredyt został zaciągnięty przez Emitenta w miejsce części kredytów wcześniej udzielonych przez ten sam bank a spłaconych przez Emitenta. Kredyt będzie postawiony do dyspozycji Emitenta w terminie do 31 marca 2016 r. Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach, począwszy od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Jako zabezpieczenie udzielonego kredytu wykorzystano: hipotekę umowną łączną na nieruchomościach Emitenta do sumy 21.420.000 złotych, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości Emitenta, zastaw rejestrowy do kwoty najwyższej 6.000.000 złotych na wszystkich zapasach dermokosmetyków i suplementów diety Emitenta oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego. Dodatkowo Emitent informuje, że zawarcie umowy kredytu nie zwiększyło wysokości łącznego zadłużenia kredytowego Emitenta wskazanego w raporcie okresowym EBI nr 2/2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu