Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotne zmiany w spółce zależnej PIE ? Polskie Innowacje Energetyczne S.A. JR HOLDING Spółka Akcyjna (PLJRINV00013)

10-07-2014 11:30:17 | Bieżący | EBI | 31/2014
Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej PIE ? Polskie Innowacje Energetyczne S.A.
z siedzibą w Krakowie dokonało szeregu istotnych zmian w Spółce:
- powołano trzy osobową Radę Nadzorczą drugiej kadencji, w skład której powołano: Dorotę Denis ? Brewczyńską, Elżbietę Zielińską oraz Renatę Ciszewską,
- dokonano zmiany firmy Spółki na COLUMBUS ENERGY S.A,
- Emitent zapewnił sobie prawo powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej,
- ustalono treść jednolitą statutu,
- dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej z kwoty 100.000 zł do kwoty nie większej niż 250.000 zł tj. o kwotę nie większą niż 150.000 zł w drodze emisji 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B na okaziciela uprzywilejowanych co do głosów ? każdej akcji przyznaje się dwa głosy na walnym zgromadzeniu o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii B zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom. Umowy objęcia akcji serii B mają zostać zawarte do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Grupy Kapitałowej i w ocenie Emitenta będzie mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą zarówno jego jak i grupy kapitałowej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu