Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej MPAY S.A. (PLMPAY000017)

21-08-2014 14:40:23 | Bieżący | ESPI | 9/2014
oRB_ASO: Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2014-08-21

Firma: MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-21
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej w dniu 12 sierpnia 2014 roku w Częstochowie zawarła umowę cywilnoprawną, na mocy której kupiła poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect 423.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 0,016 PLN jedna akcja i łączną cenę 6.768 złotych. Przeksięgowanie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 20.08.2014 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-08-21 Jacek Bykowski Prezes Zarządu Jacek Bykowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MPAY S.A.
Tytul Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 04-186
Miasto Warszawa
Ulica Grochowska
Nr 21A
Tel. +48 22 515 61 07
Fax +48 22 515 62 00
e-mail kontakt@mpay.com.pl
NIP 5213258216
REGON 015506707
Data sporzadzenia 2014-08-21
Rok biezacy 2014
Numer 9
adres www www.mpay.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.