Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

23-05-2016
Zarząd spółki Assetus S.A. (Emitent), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r. wskazanego w Raporcie Bieżącym Spółki nr 2/2016 z dnia 14.01.2016r. ; pierwotnym terminem publikacji ww Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r. był dzień 27.05.2016r. , po zmianie Raport Roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 03.06.2016r. Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r. ;
Raport Roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015r. , zostanie opublikowany w dniu 03.06.2016r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu , "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu