Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F Vedia Spółka Akcyjna (PLVEDIA00011)

29-08-2014 19:51:18 | Bieżący | EBI | 39/2014
Zarząd Vedia S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 530.334,80 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 5.303.348 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

W związku z powyższym, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy VEDIA S.A. wynosi 3.401.674,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy).

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu
  • Dariusz Kwiatkowski - Członek Zarządu