Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji własnych COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (PLSTIGR00012)

04-09-2014 07:35:08 | Bieżący | EBI | 89/2014
Zarząd Spółki Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" / "Emitent") informuje, iż w dniu 3 września 2014 r. dokonał zbycia akcji własnych w imieniu Spółki na rzecz osoby fizycznej w ramach i na zasadach przewidzianych regulaminem.

Na dzień 3 września 2014 r. Emitent posiadał łącznie 1.153.895 akcji własnych, stanowiących 7,21 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Ilość zbytych w dniu 3 września 2014 r. akcji w transakcji poza rynkiem NewConnect w oparciu o umowę cywilno - prawną z osobą fizyczną wyniosła 16.667 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji po cenie 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję, łącznie za kwotę 10.000,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy). Akcje zbyte stanowią 0,10 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,10 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Po dokonaniu ww. transakcji zbycia akcji własnych w oparciu o umowę cywilno ? prawną, Emitent posiada łącznie 1.137.228 akcji własnych, stanowiących 7,11% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu